Кассен-бек (kassen_bek) wrote,
Кассен-бек
kassen_bek

Мѣсяца Ноемврія въ 23-й день: Святаго благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго

Оригинал взят у varnava_mp в Мѣсяца Ноемврія въ 23-й день: Святаго благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго
Оригинал взят у varnava_mp в Мѣсяца Ноемврія въ 23-й день: Святаго благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго


              Приведемъ фрагментъ изъ сегодняшней службы благовѣрному князю. Традиціонно для моего журнала -  въ трёх редакціях - древней, дореволюціонной и современной. Разница, в данномъ случаѣ, касается упоминанія царей и князей, что для данного праздника никакъ нельзя было оставить безъ вниманія. Так что, какъ говорится, почуствуйте разницу.
       Конда́къ, гла́съ 8.
       Яко звѣзду́ тя́ пресвѣ́тлу, почита́емъ, отъ восто́ка возсія́вшую и на за́падъ прише́дшую: всю́ бо страну́ сію́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши и просвѣща́еши вѣ́рою чту́щія па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне. Сего́ ра́ди дне́сь пра́зднуемъ твое́ успе́ніе, лю́діе твои́ су́щіи: моли́ спасти́ оте́чество твое́, и держа́ву Правосла́внаго Импера́тора на́шего [и́мярекъ] и вся́ притека́ющія къ ра́цѣ моще́й твои́хъ и вѣ́рно вопію́щія ти́: ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ніе.
       Икосъ:
       Ве́лій чудотво́рецъ яви́лся еси́ Россíйскія земли́, блаже́нный Алекса́ндре, неви́димо Христо́вы лю́ди посѣща́я и исцѣле́нія подава́я бога́тно всѣ́мъ отъ души́ приходя́щимъ и согла́сно вопію́щимъ си́це: ра́дуйся, сто́лпе пресвѣ́тлый, просвѣща́я на́съ чуде́съ свѣтлостьми́; ра́дуйся, велехва́льнаго краля́ побѣди́вый посо́біемъ Бо́жіимъ; ра́дуйся, свободи́вый гра́дъ Пско́въ отъ невѣ́рныхъ; ра́дуйся, лати́нская уче́нія презрѣ́вый и пре́лесть и́хъ въ ничто́же вмѣни́вый; ра́дуйся, я́ко воспрія́лъ еси́ въ тлѣ́нныхъ мѣ́сто нетлѣ́нная; ра́дуйся, Свѣ́та Непристу́пнаго зри́телю; ра́дуйся, я́ко лику́еши со а́нгелы; ра́дуйся, о́блаче ро́сный, вѣ́рныхъ мы́сли ороша́яй; ра́дуйся, те́мныхъ страсте́й прогони́телю; ра́дуйся, Россíйстѣй земли́ засту́пниче; ра́дуйся, Благовѣ́рному Импера́тору помо́щниче, ра́дуйся, гра́ду на́шему заступле́ніе.
265-03761
          Из фотокопій древней минеи за ноябрь (архива ТСЛ) у меня получилась вот такая картинка.
                Ну, а рядомъ привожу современный, выхолощенный текстъ, гдѣ ни слова ни о князьях, ни о царях, ни императорах.
       Кондак, глас 8-й:
       Яко звезду тя пресветлу, почитаем, от востока возсиявшую и на запад пришедшую: всю бо страну сию чудесы и добротою обогащаеши и просвещаеши верою чтущия память твою, Александре блаженне. Сего ради днесь празднуем твое успение, людие твои сущии: моли спасти отечество твое и вся притекающия к раце мощей твоих и верно вопиющия ти: радуйся, граду нашему утверждение.
      Икос:
      Велий чудотворец явился еси Российския земли, блаженный Александре, невидимо Христовы люди посещая и исцеления подавая богатно всем от души приходящим и согласно вопиющим сице: радуйся, столпе пресветлый, просвещая нас чудес светлостьми; радуйся, велехвальнаго краля победивый пособием Божиим; радуйся, свободивый град Псков от неверных; радуйся, латинская учения презревый и прелесть их в ничтоже вменивый; радуйся, яко восприял еси в тленных место нетленная; радуйся, Света Неприступнаго зрителю; радуйся, яко ликуеши со Ангелы; радуйся, облаче росный, верных мысли орошаяй; радуйся, темных страстей прогонителю; радуйся, Российстей земли заступниче; радуйся, граду нашему заступление.

Poll #1991378 Александр Невский

Какой вариант Вам более по душе?

Древний
2(66.7%)
Дореволюционный
1(33.3%)
Современный
0(0.0%)

Tags: царство земное, чины Богослужения
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments